ECShop H5微商城
ECShop APP商城
ECshop4.0商业授权
ECShop源码全能套餐
ECMall全能套餐(含主机)
ECMall3.0功能定制
ECShop商城小程序
ECShop二开定制
ECShop授权套餐
ECShop装修市场
ECMall基础套餐(PC+H5)
ECMall3.0商业授权
返回列表 发帖
楼主您这个很好用,但是有个问题 就是怎么我的QQ无论在线或者不在线  QQ的图片都无法显示呢,我也看了前面的一些网站  QQ客服前面的 QQ状态图标都是无法显示
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

我的代码是这样改的  

document.write("<li class=odd><a href='http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&amp;Uin=1818899&amp;Site=QQ咨询&amp;Menu=yes' target='_blank'><img src=' http://wpa.qq.com/pa?p=1:123456:4'  border='0' alt='QQ' />客服QQ-01</a></li>");

document.write("<li class=odd><a href='http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&amp;Uin=1818899&amp;Site=QQ咨询&amp;Menu=yes' target='_blank'><img src=' http://wpa.qq.com/pa?p=1:123456:4'  border='0' alt='QQ' />客服QQ-02</a></li>");

document.write("<li class=odd><a href='http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&amp;Uin=1818899&amp;Site=QQ咨询&amp;Menu=yes' target='_blank'><img src=' http://wpa.qq.com/pa?p=1:123456:4'  border='0' alt='QQ' />发货查询</a></li>");

document.write('<li><a href="http://amos1.taobao.com/msg.ww?v=2&uid=八喜购物&s=2" target="_blank"><img src="http://amos1.taobao.com/online.ww?v=2&uid=八喜购物&s=2" width="16" height="16" border="0" alt="淘宝旺旺" />在线旺旺</a></li>');

TOP

网址是  www.ttbfb.com
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

改了怎么也还是这样

我看前面一个朋友的网站 也是无法显示QQ图片    http://www.52fengmi.com/

你能看到我这里的QQ图片不

www.ttbfb.com

TOP

真服了 呵呵 可能是我电脑的事  明天我找其他的电脑打开看看  非常感谢楼主的热心解答

TOP

返回列表